Poparcie


Stanowiska Komitetu Badań nad Migracjami PAN

 

w sprawie dokumentu Polityka migracyjna Polski

 

    Komitet Nauk Etnologicznych PAN, jako reprezentacja polskiego środowiska etnologów i antropologów społeczno-kulturowych wspiera Stanowisko uczonych skupionych w Komitecie Badań nad Migracjami PAN (KBnM), poddające krytyce treści zawarte w projekcie rządowego dokumentu zatytułowanego „Polityka migracyjna Polski”.


     Po wnikliwym zapoznaniu się z zawartością tego dokumentu uważamy, że krytyczne uwagi sformułowane przez KBnM, a więc przez interdyscyplinarne gremium uczonych, powołane przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w celu bieżącego monitorowania i wypracowywania ekspertyz dotyczących istotnych zjawisk i procesów migracyjnych, trafnie identyfikują zawarte w tym projekcie błędy, stereotypy i uproszczenia. Jesteśmy przekonani, że autorzy Stanowiska, dysponujący głęboką wiedzą na temat procesów migracji, bardzo wnikliwie przeanalizowali wspomniany projekt dokumentu i wskazali na wszystkie jego podstawowe słabości. Zostały one naszym zdaniem bardzo dobrze uchwycone, i do tego kompetentnie omówione; nie ma zatem potrzeby aby raz jeszcze je w tym miejscu wymieniać.


    Podobnie jak autorzy Stanowiska uważamy, że kwestie polityki migracyjnej to sprawy nader istotne dla naszego kraju i z tego względu wymagają one prowadzenia wnikliwej dyskusji oraz konsultacji z kompetentnymi badaczami, którzy już od lat wielu śledzą i analizują współczesne procesy imigracji i emigracji, zarówno w kontekście polskim jak i europejskim. Sądzimy, że tylko taką drogą będzie można wypracować założenia polityki migracyjnej wolne od uproszczeń i stereotypów.

 

     Uważamy, że KBnM w swym Stanowisku trafnie określił projekt Polityki migracyjnej Polski jako tekst, który nie został oparty na wnikliwych i rzetelnych badaniach naukowych, a którego założenia rozmijają się z dostępnymi danymi empirycznymi. Stąd też podzielając to krytyczne Stanowisko wspieramy także postulat KBnM proponujący aby dalsze konieczne prace nad projektem dokumentu określającego założenia polityki migracyjnej Polski prowadzone były przy współudziale kompetentnych gremiów naukowych. Jesteśmy przekonani, że tak rozumiana współpraca administracji rządowej i środowiska naukowego pozwoli wypracować nowy dokument zawierający racjonalne założenia polityki migracyjnej.

 

W imieniu Prezydium KNE PAN

Przewodniczący Komitetu

Aleksander Posern-Zieliński, członek korespondent PAN

 

 

Poznań – Warszawa, 31.07.2019