Stanowisko Prezydium KNE

i dyrektorów etnologicznych placówek akademickich

dotyczące nazwy dyscypliny "etnologia" w nowym podziale dziedzin nauki 

przyjęte na wspólnym nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2018 r.

                             

KOMITET NAUK ETNOLOGICZNYCH
ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań, Collegium Historicum UAM

 

Szef Gabinetu, Ministra Piotra Ziółkowskiego
Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Warszawa, ul. Wspólna 1/3

               
WNIOSEK


Dot. korekty (uzupełnienia/dopełnienia) nazwy dyscypliny -  „etnologia” występującej w nowym podziale dziedzin nauki, w obszarze „dziedzina nauk humanistycznych”.

      W związku z reformą ustroju prawnego polskiej nauk, przygotowywaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pojawiła się lista nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, która została oparta w dużej mierze na rozwiązaniach proponowanych przez klasyfikację OECD. W zaproponowanej przez  Ministerstwo nowej klasyfikacji dyscyplina -  „etnologia” została włączona do dziedziny nauk humanistycznych, jako jedna z dyscyplin w zespole „nauk o kulturze i sztuce”.


        Ze względu na wagę tej sprawy dla całego środowiska polskich etnologów Komitet Nauk Etnologicznych PAN, a więc najbardziej reprezentatywne gremium specjalistów w zakresie kilku dyscyplin wchodzących w obręb  „etnologii” (etnologowie, antropologowie społeczni i kulturowi, etnoreligioznawcy, etnomuzeologowie i folkloryści) zwołał w dniu 09.04.2018 r. nadzwyczajne posiedzenie swego Prezydium poszerzone o pełną reprezentację dyrektorów wszystkich placówek akademickich o profilu etnologicznym  celem przeprowadzenia gruntownej debaty na temat tego nowego usytuowania naszej dyscypliny w mającej wkrótce obowiązywać  strukturze polskiej nauki.


W wyniku tej dyskusji ustalono, co następuje:

po 1. nowe usytuowanie dyscypliny „etnologia” w grupie „ nauk o kulturze i sztuce”   nie wzbudza w naszym środowisku zasadniczych kontrowersji, choć dyscyplina ta, ze swej natury, mieści się na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych.


po 2. KNE PAN i całe środowisko akademickie etnologów uważa, że oficjalnym określeniem naszej dyscypliny na wspomnianej liście ministerialnej powinno być sformułowanie zgodne z klasyfikacją OECD  w postaci:  „antropologia i etnologia”, a nie (jak w propozycji) tylko: „etnologia”.


W związku z powyższym KNE PAN w imieniu całego środowiska akademickiego składa wniosek o to, aby we wspomnianej klasyfikacji dyscyplin dokonać niezbędnej korekty i w miejsce „etnologii” wpisać dwuczłonowy termin w postaci : „antropologia i etnologia”.

 

Więcej...

• • •