NOWOŚĆ:

 Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 18

imigranci-okladka

Imigranci: między integracją a izolacją

 

pod redakcją Michała Buchowskiego i Jacka Schmidta

 

 

Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 308

 

ISBN 978-83-63795-07-8

 

 

W dniach 24-26 maja 2012 roku w Będlewie koło Poznania odbyła się międzynarodowa konferencja „Współczesne migracje i ich konsekwen­cje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją" (Contemporary Migmtions and their Conseąuences in an Interdisciplinary Perspective. Between Isolation and Integration) zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznyeh PAN przy współpracy Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W konferencji wzięło udział 50 badaczy zjawisk migracyjnych, w tym 9 osób reprezentujących zagraniczne (niemieckie i amerykańskie) placówki badawcze. W centrum zainteresowań autorów tomu: antropo­logów, socjologów, politologów, pedagogów i geografów, znalazło się zjawisko migracji rozpatrywane z perspektywy społeczeństwa i kraju (państwa) przyjmującego oraz samych imigrantów. W większości tekstów pojawia się termin „integracja", który z racji interdyscyplinarnego charakteru tego tomu używany jest w kilku róż­nych znaczeniach i kontekstach, wielokrotnie opisywanych w literaturze przedmiotu. Paradoksalnie, różne przejawy izolacji kulturowej, a przy­najmniej tendencji do tworzenia wybiórczych barier między kulturowych można odkryć także w samych projektach o założeniach integracyjnych. Z tych względów przywołane w tytule książki pojęcia - „integracja" i „izolacja" - nie oznaczają zjawisk autonomicznych i wzajemnie się wykluczających, ale składowe tego samego procesu budowania relacji społecznych w przestrzeni międzykułturowej.

SPIS TREŚCI patrz »»

 • • •